Privacy policy
Deze website is anoniem te bekijken. Praktijk SamSam verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website.

Indien er via deze website een inschrijving voor een training plaatsvindt of een vraag gesteld wordt, vragen wij naar naam en e-mailadres. Deze informatie gebruiken wij om contact op te nemen en om onze gratis nieuwsbrief toe te zenden. Onderaan onze nieuwsbrief staat steeds een link waarmee u zich voor deze dienst kunt afmelden.

De persoonsgegevens die u ons heeft opgegeven worden niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen door te mailen naar: info@praktijksamsam.nl

 

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor werkzaamheden tussen Praktijk SamSam en opdrachtgevers.
 • Praktijk SamSam zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Tijdens verschillende producten worden er foto’s van deelnemers gemaakt. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals de website of een krantenartikel. Indien u hier voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar tegen maakt, ga ik ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.
 • Overeengekomen opdrachten en inschrijvingen worden via e-mail en of brief bevestigd. Opdrachtgever en deelnemers ontvangen een overzicht met de planning en data, overige informatie en de Algemene Voorwaarden.

 

Betaling

 • De betaling dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Praktijk SamSam te zijn overgemaakt.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Annulering

 • De inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering van een opdracht tot twee weken voor aanvang wordt 50% van de totale opdrachtwaarde in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen opdrachttarief verschuldigd.
 • Uitzonderingen op deze regeling zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk tussen de deelnemer en Praktijk SamSam schriftelijk is afgesproken en de deelnemer dit ook als zodanig kan overleggen. Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld
 • In geval van overmacht van de kant van Praktijk SamSam zal er in overleg een passende oplossing gezocht worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is, behoudt Praktijk SamSam zich het recht voor de training te annuleren, uit te stellen dan wel te combineren.

 

Geheimhouding

 • Praktijk SamSam is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever aan derden, tenzij hier goedkeuring voor gegeven wordt.

 

 

gecertificeerde praktijk omgaan met pesten mail:info@praktijksamsam.nl|tel:0416-532113|Praktijk SamSam © 2012  |  Privacy Policy

Praktijk SamSam Geregistreerd trainer Stichting omgaan met pesten 013-5907114